Sokrates

38 tekstów – auto­rem jest Sok­ra­tes.

Kroplą deszczu być

Cza­sami chciałbym zasnąć
ka­mien­nym snem,
jak ten posąg wy­kuty w skale
bez emoc­ji trwać,
pat­rzeć na ciebie zim­nym sercem.

Być, jak ta krop­la deszczu, która
bez­sze­les­tnie płynie po szybie,
opa­dać bez­wied­nie na pa­rapet
w ot­chłani ziemi, na zawsze
zniknąć.

W cza­su źre­nicach słoną łzą zastygnąć,
kiedy bólem zry­wa się dzień o świcie,
a ty od­chodzisz bez pożegnania...
donikąd.Sokrates. 

wiersz
zebrał 96 fiszek • 24 stycznia 2014, 20:37

Nie myślą Cię zdobędę, ani wier­szem. De­likat­nie od­garnę Two­je włosy, scałuję smu­tek z jed­wabnej szyi, przy­tulę. Zro­zumiesz wte­dy jak bi­je mo­je serce. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 21 maja 2013, 16:30

Ha­nieb­nym czy­nem i brud­ny­mi ręko­ma - nie do­tykaj te­go co dla mnie...Święte ! 

myśl
zebrała 98 fiszek • 19 maja 2013, 00:35

Byłaś i jes­teś dla mnie opoką, ale na mnie już czas, muszę wy­ruszyć swoją drogą, cho­ciaż wiem, że o życie pot­knę się nie raz.

za wszys­tko dziękuję mo­ja nief­ra­sob­li­wa - M. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 22 kwietnia 2013, 22:38

Słowa ob­liczo­ne na zysk za­mykają bra­my szczerości. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 17 marca 2013, 13:28

Nie py­tam cię " pa­ni mo­jego ser­ca" dlacze­go ko­lej­ny raz, kwiaty ne­nufarów ze sta­wu nie swo­jego zry­wasz, spójrz wreszcie w lus­tro i swoich oczu za­pytaj, z ja­kiego po­wodu na­dal grzeszysz - 
" myślą, mową i uczyn­kiem" prze­ciw­ko drugiemu?

de­dyko­wane " K" 

myśl
zebrała 52 fiszki • 6 stycznia 2013, 23:58

Da­leko od siebie, ale ser­cem ra­zem piękniej­sze od - ra­zem,
ale.. ser­cem daleko.

Wszys­tkiego dob­re­go w nad­chodzącym No­wym Roku. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 30 grudnia 2012, 17:25

Ut­ra­conej twarzy na­wet naj­lep­szy ma­kijaż nie po­może...z ub­rudzo­nego ser­ca i dłoni na­wet święco­na wo­da.... nie zmy­je każde­go grzechu. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 2 grudnia 2012, 22:13

Pikowy król

umarłem tak daw­no temu
cho­ciaż nikt nie wie dlacze­go i kiedy

ciągle zos­ta­wiasz mi kwiaty
na pom­ni­ku wspólnej niepa­mięci

spląta­ny życiem od­szedłem donikąd

czy­tasz mnie
wpi­sane­go w wer­sy i nic o mnie nie wiesz

nie szu­kaj już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 89 fiszek • 27 listopada 2012, 19:32

Wal­czyłem o Was, mis­ja spełniona, czas odejść.

Dziękuję, że w tej wal­ce nie byłem sam! Życzę wszys­tkim powodzenia. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 25 listopada 2012, 23:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sokrates

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność